گروه توسعه سرمایه و تجارت متین پارس شفق

تماس با ما: 0217735233

سیاست‌ها و چارچوب فعالیت شرکت در سال 1400

 

الف : موضوع فعالیت شرکت

1-فعالیت بورسی بر خط از طریق خرید وفروش سهام بصورت کوتاه مدت در تمام بازارها با هدف ایجاد سود ناشی از خرید فروش سهام
2-ارائه خدمات مالی از قبیل حسابداری ؛ حسابرسی ومشاوره های مالی وفعالیت وهمکاری با مؤسسات حسابرسی در قبول سفارش
3-مشارکت در خرید سهام شرکت ها واشخاص حقوقی با هدف سرمایه گزاری
4- مشارکت با شرکت ها از طریق عقود مشارکت مدنی

ب : ارکان و پست های داخلی شرکت :

1- کمیته عالی کنترل ، نظارت وارزشیابی گروه در شرکت : متشکل از ریاست گروه ،یک نفر مشاور مالی به تشخیص ریاست گروه ،هیأت مدیره شرکت مایا و مدیر دپارتمان مالی شرکت .
2- هیأت مدیره
3- مدیرعامل
4- کمیسیون اعتبار سنجی وارزیابی مشتری که متشکل از:مدیر عامل ، رئیس هیأت مدیره ، مدیر دپارتمان مالی – رئیس واحد حقوقی ، یک نفر کارشناس مالی معتمد شرکت جهت بررسی های میدانی ، کمسیون به ریاست مدیر عامل شرکت که مدیر دپارتمان مالی دبیر آن می باشد تشکیل خواهد گشت .
5- مدیر دپارتمان مالی ،مشارکت وسرمایه گزاری – فردی واجد صلاحیت با تحصیلات کارشناسی ارشد در حوزه مالی وتجربه 10 ساله کار که حداقل سه سال آن مدیر مالی بوده باشد وآشنا به فعالیت های بورسی ، سرمایه گزاری وانجام خدمات مالی باشد .
6- امور اداری وداخلی شرکت – جهت تصدی امور داخلی واداری شرکت
7- واحد حقوقی وقراردادها – فردی واجد صلاحیت دارای دانشنامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی وحداقل 10 سال کار حقوقی و مسلط به تنظیم قرارداد ها ؛ اشنا به حقوق بورس وقرارداد های مشارکت وقوانین مرتبط

پ: بازارسازی برای فعالیت های شرکت :

بازارسازی برای جذب مشتری جهت سرمایه گزاری ومشارکت وفعالیت در حوزه مدیریت مالی وحسابداری از طریق تبلیغات سازنده و هدفمند .

ت :بازارهای هدف در عقود مشارکت مدنی ویا خرید سهام شرکت های دیگر :

بنگاهها ومراکز تولیدی کوچک وزود بازده از قبیل
1-شرکت های تولیدی مواد غذائی
2-شرکت های وارد کننده ؛ تولید کننده ویا توزیع کننده نهاده های دام وطیور
3- شرکت های تولید قطعات ولوازم صنعتی ؛ و قطعات خودرو وماشین آلات سبک وسنگین
4- شرکت های واردکننده وعرضه کنندگان قطعات الکترونیک و موبایل
در بقیه موارد دیگر اضافه نمودن بازار هدف با تصویب هیأت مدیره وتأیید وتنفیذ ریاست گروه به این فهرست اضافه خواهد گشت .

ص: نوع اعتبار ،قرارداد و میزان آن در عقود مشارکت مدنی با مشتریان :

1- با رعایت کلیه مقررات این آئین نامه واز طریق قرارداد مشارکت مدنی که در دو نسخه و توسط واحد حقوقی شرکت وبا رعایت ومقررات عقد مشارکت مدنی تنظیم میگردد ،برای مدت6 تا9 ماه به عنوان دوران مشارکت (بدون تمدید مدت ) شرکت مجاز به مشارکت است .
2- با توجه به ماهیت عقد مشارکت ، که مشارکت در سود وزیان عملیات موضوع مشارکت با مشتری است ونظر به اینکه شرکت نمی تواند در اموری سرمایه گزاری کند که زیان ده باشد ؛ بهمین جهت پس از رعایت مقررات اعتبار سنجی ؛ شریک در ضمن عقد مشارکت می پذیرد که هرگونه زیان احتمالی از عملیات موضوع مشارکت را درحق شرکت صلح بلا عوض نماید وهمچنین به سبب اینکه تصدی موضوع مشارکت از سوی شریک صورت می گیرد ؛ وی حق مطالبه هرگونه وجهی بابت تصدی گری ایام و موضوع مشارکت را از خود سلب وساقط میدارد .
3- سود دوران مشارکت شریک وشرکت حاصل از قرارداد مشارکت با توجه به نوع فعالیت ؛ بازده آن وتعهدات مشتری تعین می گردد .

ض: خرید سهام شرکت ها :

یکی از اهداف و مأموریت های مهم شرکت مایا، مشارکت از طریق خرید سهام شرکت های فعال ، با سابقه ؛ وخوش نام وفاقد بدهی و سود ده می باشد در اجراء این هدف مهم وراهبردی که درنهایت سمت گیری نهائی این هدف در اختیار گیری شرکتهای مورد نظر میباشد که تحقق این بند بسیار مهمتر از مشارکت از نوع مشارکت مدنی می باشد و الویت این بخش برای شرکت وصاحبان آن عمیقاً محل توجه است .برای این منظور پس از بازاریابی ویا شناسائی مشتری وبررسی صورت های مالی واقعی ؛ دفاتر قانونی و واقعی ؛ مجوزها ، امتیازات ؛ دارائی ها ی منقول وغیر منقول ؛ سوابق مالیاتی ؛ دیون و تعهدات شرکت نزد افراد ثالث و مطالبات احتمالی شرکت سرمایه پذیر وبا رعایت مقررات ذیل خرید سهام شرکت ها مجاز خواهد بود .
1- کارشناسی مالی واعتباری در کمسیون ویژه اعتبار سنجی شرکت وصدور مصوبه وارسال آن به مدیر عامل جهت صدور مصوبه هیأت مدیره
2- تصویب موضوع در هیأت مدیره شرکت وصدور مصوبه وارسال آن جهت اعمال کنترل های مالی در کمیته عالی نظارت
3- رسیدگی به پرونده درکمیته عالی نظارت و سرانجام تصویب موضوع ،با رعایت موازین حقوقی ومالیاتی در نقل وانتقال سهام ؛ خرید سهام شرکت مورد نظر .
ط:مقررات بهداشت مالی واعتبار سنجی در عقود مشارکت مدنی وخرید سهام شرکت ها
پس از مراجعه مشتری و تسلیم تقاضا به مدیر عامل شرکت وی مراتب را جهت بررسی به دپارتمان مالی ارجاع می کند مدیر دپارتمان مالی ضمن دعوت از مشتری وتشکیل جلسه و استماع مطالب وی وبررسی جهت مصرف و بررسی دقیق همه اظهارات و ملاحظه اولیه مدارک متقاضی ؛سپس مراتب را همراه با تنظیم گزارش از اقدامات وبررسی اولیه بهمراه پیشنهادات خود موضوع را جهت اخذ دستور به دفتر مدیرعامل ارسال می دارد و مدیر عامل پس از مشورت با هیأت مدیره در صورت صلاحدید وتشخیص مصالح شرکت ، دستور تشکیل پرونده وبررسی های بعدی را صادر می کند ،تمام مکاتبات واقدامات ابتدائی باید ظرف 15 روز کاری منتج به گزارش پذیرش یا عدم پذیرش موضوع به متقاضی گردد در صورت عدم پذیرش؛ درخواست در سوابق بایگانی میگردد ودر صورت پذیرش درخواست مشتری برای رعایت بهداشت اداری وحقوقی وسائر اقدامات به مدیر دپارتمان مالی ارجاع می گردد و دپارتمان مالی بشرح ذیل برای مشتری پرونده لازم را تشکیل می دهد .

1-اخذمدارک هویتی وشناسائی متقاضی حقوقی شامل :

  • مدارک سجلی (کارت ملی وشناسنامه )مدیران قانونی شرکت واحراز سمت نماینده قانونی مکاتبه کننده
  • اساسنامه ؛اظهار نامه ثبتی ؛ آگهی تأسیس وتمامی آگهی تغییرات منتشره در روزنامه رسمی
  • صورت مالی حسابرسی شده سال مالی قبل
  • اظهارنامه مالیاتی سه سال اخیر
  • فهرست دارائی و اموال منقول وغیر منقول شرکت متقاضی
  • گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
  • مدرک یا مستندی که حاکی ازعدم چک برگشتی باشد


2-طرح توجیهی ،فنی واقتصادی مورد تقاضای مشتری که موارد ذیل در آن قابل بررسی واحراز باشد :

الف : اگر موضوع مشارکت مدنی است ،باید محرز گردد ،مورد مصرف وجوه در چه بخشی وبرای چه مقصدی است .
ب : و اگر موضوع مشارکت از طریق خرید سهام شرکت متقاضی است ؛در خرید باید سهام احراز وروشن گردد ورود وسرمایه پذیری متقاضی از شرکت مایا در شرکت سرمایه پذیر با چه اهدافی از سوی متقاضی صورت می گیرد ودقیقا روشن گردد با منابع وارد شده چه هدفی در شرکت متقاضی محقق میگردد .

3-ارائه دلائل ومدارک مثبته ودقیق بشرح موارد ذیل که

الف : ملائت وتمکن متقاضی را در عقود مشارکت مدنی در برگشت وجوه موضوع مشارکت ( اصل و سود مشارکت ) را اثبات نماید
ب : واگر موضوع پرونده مشارکت از طریق خرید سهام شرکت متقاضی می باشد موارد ذیل کاملا بررسی واحراز شود
1/3-وضعیت شرکت متقاضی از نظر سود وزیان سال مالی قبل چگونه بوده است ؟
2/3-ارزش سهام شرکت در چه وضعیتی است ؟
3/3- سهامداران ومدیران قانونی شرکت از نظر اقتصادی در چه شرایطی قرار دارند ؟
4/3-فعالیت شرکت دقیقا چیست ؟ در شرکت های بازرگانی ،سوابق بازرگانی و واردات یا صادرات اخذ وبررسی وارزشیابی می گردد و درشرکت های تولیدی بازار هدف در فروش ونظام عرضه وتقاضا دقیقا مورد بررسی قرار گیرد.
5/3- صورت مالی حسابرسی شده سال قبل وصورت های های مالی غیر حسابرسی شده دوسال مالی قبل

4- درموارد عقود مشارکت مدنی اخذ وبررسی وثیقه ملکی معرفی شده متقاضی .

وثیقه ارائه شده لزوما ملک سهل البیع وفقط در سطح استان تهران با ترجیح شهر تهران خواهدبود که با هزینه متقاضی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت که پس از پرداخت دستمزد وهزینه فوق به حساب شرکت، سپس موضوع توسط مدیر دپارتمان به کارشناس معتمد شرکت ارجاع می گردد که با وصول نظریه کارشناس ارزیاب و تکمیل پرونده ؛ ضمن هماهنگی ؛ موضوع در کمسیون اعتبار سنجی مطرح خواهد شد
تبصره : تضمین در قرارداد های عقد مشارکت ،وثیقه ملکی معادل اصل تسهیلات وسود مورد انتظار (بصورت علی الحساب )برای دوره مشارکت ویک فقره چک و دوضامن معتبر می باشد که ظهر چک را به عنوان ضامن امضاء نمایند . که در خصوص چگونگی سپردن وثیقه با توجه به تشریفات تنظیم سند رهنی و عملیات اجرائی آن وطولانی بودن فرایند وصول مطالبات شرکت در صورت تخلف از ایفاء تعهد مشتری ، شرکت فقط درصورتی مجاز به مشارکت می باشد که
4-الف- مشتری صرفاً وثیثه ملکی سهل البیع در استان تهران با ترجیح شهر تهران معرفی نماید
4-ب- به موجب قرارداد منعقده با شرکت ملک به عنوان تضمین ومحل استیفاء کلیه مطالبات اعم از اصل وخسارات قانونی به وجه لزوم مورد پذیرش مشتری قرارگیرد؛مشتری می پذیرد ودر قالب شرط ضمن عقد متعهدمیگردد که در صورت تخلف از ایفاء تعهدات ؛ قرارداد منعقده با شرکت درحکم عقد صلح بوده وعوض صلح وجوه واریزی به حساب وی وخسارات عدم ایفاء تعهد (خسارات ؛ وجه التزام ،هزینه های دعاوی ودادرسی ) خواهد بود وهمین توافق موضوع تنظیم قرارداد وکالت بلاعزل برای دوره قرارداد +90 روز به نفع شرکت قرار می گیرد که درصورت تخلف وی در سررسید واستنکاف از استرداد اصل وسود دوران مشارکت ؛ با توجه به توافقات ضمن عقد واینکه با اراده طرفین قرارداد فی مابین در حکم عقد صلح بر مورد وثیقه می باشد ؛شرکت مجاز خواهد بود بدون مراجعه به مراجع قضائی یا داوری از طریق سند وکالت تنظیمی نسبت به تملک وثیقه تودیعی به نفع شرکت اقدام نماید .
4-پ- مشتری علاوه بر وثیقه ملکی بشرح بند 4-ب بالا ، معادل اصل تسهیلات وسود دوران مشارکت یک فقره چک معتبر و دوضامن نیز به شرکت ارائه و معرفی خواهد نمود .ضامنین نیز مورد اعتبار سنجی قرار خواهند گرفت ، بدیهی است که شرکت برای وصول مطالبات فوق صرفا مجاز به اعمال حقوق خود در یکی از دو طریق خواهد بود
4-پ- مشتری می پذیرد که طریق حل وفصل اختلاف صرفا وفقط از طریق داوری وقرارداد داوری به ضمیمه قرارداد اصلی به امضاء طرفین رسیده وهردو طرف حق اعتراض به رأی داوری از طریق دعوی بطلان رأی داور را از خود سلب وساقط می نمایند .

ظ : ارائه خدمات مالی وحسابرسی :

نظر به اینکه یکی از اهداف مورد نظر در موضوع فعالیت شرکت ؛ ارائه خدمات مالی ؛ حسابداری ، حسابرسی رسمی وغیر رسمی و مشاوره های مالی می باشد ؛شرکت از طریق قرارداد با متقاضی ضمن قبول سفارش کار آنان وارائه خدمات مالی به انجام مدیریت مالی در کنترل مالی پروژه ها ؛ کارخانجات ؛ شرکتها وارائه خدمات و مشاوره های مالی مبادرت می نماید ، مدیر دپارتمان مالی خود وبه اقتضاء شرایط و حجم کار می تواند از حسابرسان معتمد جهت انجام امور مورد نظر استفاده نماید ؛ در این موارد دستمزد با مشورت ونظر هیأت مدیره وبه اقتضاء حجم کار تعین می گردد .
این دستورالعمل به عنوان شیوه نامه اجرائی اساسنامه شرکت متین پارس مایا در مورخه :.25/1/1400 .تنظیم ودر مورخه :4/2/1400 .به تصویب هیأت مدیره رسیده است که با تنفیذ ریاست محترم گروه mps از تاریخ 1/2/1400 لازم الأجراء خواهد خواهد بود .

اطلاعات تماس

نشانی دفتر مرکزی:
فلکه دوم تهرانپارس، ابتدای فرجام، ساختمان هیراد، پلاک 43، واحد1

تلفن دفتر مرکزی: 0217735233